in

Danh mục báo cáo cần nộp của doanh nghiệp

1, Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Bộ Lao động -Thương Binh Và Xã hội chỉ thị, hàng năm, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình công tác ATVSLĐ 1 lần/năm vào trước ngày 10/1 hàng năm cho Sở LĐTBXH, Sở Y Tế

Các chỉ tiêu cần báo cáo bao gồm:

 • Báo cáo về lao động
 • Tai nạn lao động
 • Bệnh nghề nghiệp
 • Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động
 • Công tác huấn luyện về an toàn – vệ sinh lao động
 • Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
 • Tình hình quan trắc môi trường lao động
 • Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ:
 • Thời điểm tổ chức tiến hành đánh gía định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
 • Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
 • Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (nếu có)

2, Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Theo quy định tại thông tư 23/2014/TT – BLĐBTXH của Bộ lao động thương binh xã hội, hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng 1 lần (trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm)

Báo cáo này nộp tại phòng lao động thương binh xã hội Quận Huyện nơi công ty cư trú

3, Báo cáo hoạt động y tế của cơ sở

Báo cáo hoạt động y tế của cơ sở cần được thực hiện 6 tháng 1 lần (trước 5/7 va 10/1 hàng năm)

Doanh nghiệp nộp báo cáo tại Trung tâm y tế dự phòng huyện nơi đặt cơ sở ( theo quy định tại thông tư 19/2016/TT-BYT)

4, Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tai nạn lao động cần được nộp về thanh tra Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội định kỳ 6 tháng 1 lần (trước 5/7 va 10/1 hàng năm)

báo cáo tài chính cuối năm của doanh nghiệp

Nghị Định 39/2016/NĐ-CP nêu rõ các yếu tố cần báo cáo bao gồm:

 • Tình hình chung về tai nạn lao động:

+ Phân loại tai nạn lao động

+ Các tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ

 • Các thiệt hại do tai nạn lao động

5, Báo cáo số liệu quan trắc môi trường

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường ( hay còn gọi là báo cáo giám sát môi trường định kỳ) được thực hiện với tần suất như sau

– Liên tục đối với số liệu quan trắc tự động
– Không quá 30 ngày sau khi kết thúc kì quan trắc
– Báo cáo tổng hợp 1 lần/năm trước 31/1

Chi tiết về báo cáo, quý khách hàng có thể tham khảo tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP và thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Báo cáo được nộp tại cơ quan thẩm định (ĐTM) của nhà máy/doanh nghiệp, tức là 1 trong 3 đơn vị sau:

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
 2. Phòng Tài Nguyên Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở
 3. Ban quản lý Khu công nghiệp (Nếu doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp)

6, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 7  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Báo cáo quản lý chất thải nguy hại cần được nộp trước ngày 31/01 hàng năm về Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh.

7, Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016. Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động do đơn vị tiến hành quan trắc thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này.

Tổng hợp các loại thuế doanh nghiệp

Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016. Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập theo hướng dẫn tại Phụ lục I, Mục 1.

Báo cáo này chỉ cần lưu nội bộ.

8, Báo cáo công tác PCCC

Thông tư 52/2014/TT-BCA (Điều 7) quy định, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo công tác PCCC vào Quý IV Hàng năm. Báo cáo này chỉ cần lưu nội bộ

9, Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất

Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp cần nộp báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất về Sở Công Thương và Cục Hóa chất trước ngày 15/01 hàng năm theo phụ lục 5, mẫu 5a, Thông tư 32/2017/TT-BCT ban hành ngày 28/12/2017 (Theo quy định tại thông tư 32/2017/TT-BCT và nghị định 113/2017/NĐ-CP)

10, Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm

Theo quy định của điều 19, 52 của Luật hóa chất 2007 và quy định tại điều 18 , 19 của nghị định 113/2017/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm Phụ lục III Nghị định 113/2017/NĐ-CP cần nộp Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm về Cục Hóa chất trước ngày 31/01 hàng năm.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading…

0

Đại chiến bán lử Mini

Hệ sinh thái các đại gia bán lẻ ở Việt Nam